null

เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง (ประจำโครงการ)


คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานธุรการ / งานสโตร์ อย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Mricrosoft Office เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

  • เป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง และระบบงานสโตร์
  • คอยประสานงานในการจัดทำ และติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา
  • ติดตามการจ่ายค่างวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • บันทึกฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดความผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ / ระยอง / เชียงใหม่


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน