null

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)


คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปริญญาตรี – โท (วิศวกรรมโยธา / สถาปัตยกรรม / บริหารธุรกิจ / อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการ หรืองานก่อสร้าง)
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ (แนวราบ/แนวสูง) อย่างน้อย 5-10 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสอนงาน สั่งการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

  • วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกำหนด
  • กำหนดจัดการประชุมประสานงานระหว่างฝ่ายก่อสร้าง และจัดซื้อ / ฝ่ายก่อสร้างและแบบ
  • ศึกษา และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนด และวางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี
  • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานงานโดยรวมทั้งหมด

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน