null

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Marketing & Sales Manager)


คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5-10 ปี
 • มีทักษะการวางแผน และจัดทำกิจกรรมทางการตลาดและงานขาย
 • มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความถูกต้องของงาน

รายละเอียดงาน

 • ร่วมวางแผนการตลาดและงานขายและวางแผนกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล Demand และ Supply รอบพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงสื่อสารแคมเปญการตลาดให้ฝ่ายขายทราบ
 • ร่วมพัฒนาระบบงานขายและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • ร่วมพัฒนามาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านงานขายและการบริการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน