null

เจ้าหน้าที่การเงิน


คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน / สาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน / สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดงาน

 • อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน
 • สรุปเงินคงเหลือในบัญชี ทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน
 • สรุปค่าใช้จ่ายจริงประจำเดือน
 • เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายจริงประจำเดือน เพื่อทำ Cash Flow
 • เก็บข้อมูลรายรับจริงที่เข้าบัญชีประจำเดือน เพื่อทำ Cash Flow
 • สรุปการจ่ายเช็ค และเช็คคงเหลือ

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่)


กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

ข้อมูลการทำงาน