Monthly Archives: March 2018

Career/HRD

HRD คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการเขียนหลักสูตร หรือจัดอบรมพัฒนาบุตลากร (พิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถโฟกัสที่เป้าหมายและมีการวางแผนหรือกลยุทธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีเทคนิคการพูด รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รักการถ่ายทอดหรือพัฒนาให้คนรอบข้างเก่งขึ้น รายละเอียดงาน วางแผนและจัดทำ Training Plan พนักงานภายในบริษัท ดำเนินงาน และประสานงานให้เกิดขึ้นตาม Training ที่กำหนด พัฒนาศักยภาพพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทต้องการ วิเคราะห์ ประเมิน หลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพตรงตามนโยบายของบริษัท สร้างความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดีและมีความสุข ดูแล และสร้างกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างการสื่อสารที่ดีระหว่างองค์กร และพนักงานในบริษัท สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be left blank

Career/BD

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Business and Development Officer) คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1-2 ปี มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถประสานงาน/แก้ไขปัญหาได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่) รายละเอียดงาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลโครงการใหม่ ผลการขาย และกลยุทธต่างๆ ของคู่แข่ง ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ทั้งในแง่ข้อมูล และสถิติ สำรวจ และวิเคราะห์ สรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำเสนอแผนงานได้ สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be left blank

Career/FinanceOfficer

เจ้าหน้าที่การเงิน คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน / สาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน / สาขาการเงินการธนาคาร มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน (พิจารณาเป็นพิเศษ) มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และเรียนรู้งานได้เร็ว มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เป็นอย่างดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน รายละเอียดงาน อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน สรุปเงินคงเหลือในบัญชี ทุกบัญชี ณ วันสิ้นเดือน สรุปค่าใช้จ่ายจริงประจำเดือน เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายจริงประจำเดือน เพื่อทำ Cash Flow เก็บข้อมูลรายรับจริงที่เข้าบัญชีประจำเดือน เพื่อทำ Cash Flow สรุปการจ่ายเช็ค และเช็คคงเหลือ สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be [...]

Career/AccountOfficer

เจ้าหน้าที่บัญชี คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Mricrosoft Office เป็นอย่างดี รายละเอียดงาน จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be left blank

Career/AccountingManager

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี / การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานบัญชี อย่างน้อย 7 - 10 ปี มีความรู้ด้านภาษีอากร และด้านงานบัญชีและการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถให้คำแนะนะและให้คำปรึกษา และทักษะการสอนงาน สามารถวางแผนงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง รายละเอียดงาน กำหนดนโยบาย และวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ตรวจสอบงบบริหาร (Budget) ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ ตรวจเช็คแบบที่ต้องยื่นประจำเดือน ภงด.30, ภงด.53, ภพ.30 และ ภธ.40 ปิดงบประจำปี พร้อมจัดทำแบบ ภงด.50 เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ [...]

Career/siteadmin

เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง (ประจำโครงการ) คุณสมบัติ วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์งานธุรการ / งานสโตร์ อย่างน้อย 1-3 ปี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Mricrosoft Office เป็นอย่างดี รายละเอียดงาน เป็นผู้ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง และระบบงานสโตร์ คอยประสานงานในการจัดทำ และติดตามใบขอซื้อ (PR) ใบสั่งซื้อ (PO) และใบรับสินค้า (GR) ผ่านระบบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และตรงเวลา ติดตามการจ่ายค่างวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดความผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ / ระยอง / เชียงใหม่ กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท [...]

Career/Survey

เจ้าหน้าที่งานสำรวจ (Survey) คุณสมบัติ วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ / วิศวกรรมชลประทาน / วิศวกรรมการทาง มีประสบการณ์งานสำรวจ อย่างน้อย 1-3 ปี มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการคำนวณ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad Land, Microsoft Office เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ รายละเอียดงาน สำรวจ จัดทำแผนผัง และค่าระดับโครงการ จัดทำหมุดควบคุม และตรวจสอบค่าระดับงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานถมดิน สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ / ชลบุรี / เชียงใหม่ กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be left [...]

Career/Sales

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำโครงการ) คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการบ้านจัดสรร อย่างน้อย 1-2 ปี มีใจรักงานขาย และงานบริการ บุคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการสื่อสาร และการนำเสนอ มีทัศนคติที่ดี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดงาน รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อทำสัญญา และการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า รับผิดชอบยอดขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำ และพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ให้บริการลูกค้าด้านงานขาย ในเรื่องข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นต่างๆ อำนวยความสะดวกจัดการเอกสาร ซื้อ / เช่า / ขาย และสินเชื่อ ตลอดจนบริการหลังการขาย สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี / ชลบุรี / ระยอง กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท [...]

Career/Marketing & Sales Manager

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Marketing & Sales Manager) คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5-10 ปี มีทักษะการวางแผน และจัดทำกิจกรรมทางการตลาดและงานขาย มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการสื่อสาร ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความถูกต้องของงาน รายละเอียดงาน ร่วมวางแผนการตลาดและงานขายและวางแผนกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล Demand และ Supply รอบพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงสื่อสารแคมเปญการตลาดให้ฝ่ายขายทราบ ร่วมพัฒนาระบบงานขายและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ร่วมพัฒนามาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านงานขายและการบริการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field should be [...]

Career/Foreman

โฟร์แมน (Foreman) คุณสมบัติ วุฒิปวส. / ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง / สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) มีความรู้งานก่อสร้าง อ่านแบบ / ถอดแบบ และคิดคำนวณวัสดุที่ใช้ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต และประณีต มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad, Microsoft Office เป็นอย่างดี รายละเอียดงาน วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตย์ ให้ถูกต้องตามแบบและระยะเวลาตามแผนงาน ตรวจสอบปริมาณงาน และคุณภาพงานของผู้รับเหมา เก็บงาน แก้ไขงาน ก่อนโอน รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละไซต์งาน สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน ชื่อ-สกุล*Please selectนายนางนางสาววัน/เดือน/ปี เกิดเบอร์โทรศัพท์*อีเมล์*สถานที่ปฎิบัติงาน*Please selectกรุงเทพฯ - ปริมณฑลเชียงใหม่ปทุมธานีระยองชลบุรีข้อมูลการทำงานชื่อบริษัท (ล่าสุด)ตำแหน่งงาน (ล่าสุด)อายุงานอัพโหลดเอกสาร (Resume)*สมัครThis field [...]